Organzing Committee

ChairHaiming Yu (Beihang University)

Vice Chair: Peng Yan (University of Electronic Science and Technology of China)

Committee Members: 

  • Jiang Xiao (Fudan University)
  • Ke Xia (Beijing Normal University)
  • Xiufeng Han (Institute of Physics, CAS)